آزمایشگاه لایه نشانی لایه نازک

تعداد بازدید:۷۴۱

آزمایشگاه لایه نشانی لایه نازک

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه لایه نشانی لایه نازک دارای سه دهه تجربه در زمینه ارائه خدمات تخصصی لایه نشانی لایه نازک با دقت نانومتر می باشد.

این مجموعه هم اکنون مجهز به سیستم های لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ، الکترون گان، تبخیر مقاومتی حرارتی، اتاق ها و میزهای تمیز، کوره عملیات حرارتی و دستگاه اسپکتروفتومتر است.

خدمات و توانایی های تخصصی

  • پوشش دهی با انواع لایه های نازک فلزی و دی الکتریک به روش های ذیل:

– تبخیر حرارتی مقاومتی

– تبخیر حرارتی با تفنگ الکترونی

– مگنترون اسپاترینگ DC

– راکتیو اسپاترینگ

  • مجهز به کامل ترین بانک انواع تارگت های فلزی و دی الکتریک شامل:

Al, Ti, Mo, Cr, Co, Cu, Ni, Fe, Zn, ITO, ZrO۲, ZnO, MgO, AZO, Al۲O۳, Zr, Sn, SiO۲, C, TiO۲, . . .

  • مجهز به بانک انواع پودر، شمش، قرص و دانه های فلزی و غیرفلزی شامل:

MgF۲, TiO۲, Cr۲O۳, SiO۲, Pt, Sn, Cr, Ni, Al, Pb, In, Ag, Au, . . .

  • عملیات حرارتی بر روی لایه های نازک در اتمسفر گازهای آرگون، نیتروژن و اکسیژن با قابلیت برنامه ریزی در ۹ برنامه۹ مرحله ای تا ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد
  • اسپکتروفتومتری:

– اندازه گیری طیف عبور، بازتاب و جذب برای تمام لایه های فلزی و دی الکتریک در گستره طول موج ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر

– فتولومینسانس، رنگ سنجی و غلظت سنجی

– اندازه گیری ضخامت و طیف پاشندگی لایه های دی الکتریک