تماس با معاونت ها، ادارات، مراکز و گروه ها

تعداد بازدید:۹۹

معاونت پژوهشی: ۶۶۰v۵۰۱۲   
معاونت آموزشی: ۶۶۰v۵۲۳۴         
معاونت فرهنگی: ۶۶۰v۵۲۳۸           
معاونت پشتیبانی: ۶۶۰v۵۲۶۷
اداره پروژه یابی و بهره برداری از طرح ها: ۶۶۰v۵۰۱۱           
اداره روابط عمومی: ۶۶۰۰۵۶۴۸           
 pr@jdsharif.ac.ir
تلفنخانه:۹ – ۶۶۰v۵۲۴۲
نمابر: ۶۶۰v۵۲۵۰

 

 

مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون و مکاترونیک:
تلفن و نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
 
مرکز خدمات تخصصی فناوری خلأ بالا:
تلفن:۶۶۰۷۵۶۱۹و۶۶۰۷۵۶۱۴
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
 
مرکز خدمات تخصصی اپتیک:
تلفن:۶۶۰۳۱۹۱۲
نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
 
مرکز خدمات تخصصی میکرو الکترونیک:
تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۶و۶۶۰۲۸۱۹۴
نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
 
مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی:
تلفن: ۸-۶۶۰۷۵۶۳۴و۶۶۰۱۲۴۲۷
نمابر: ۶۶۰۱۲۴۲۸
 
مرکز خدمات تخصصی ساخت:
تلفن و نمابر: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱
 
 مرکزخدمات پدافند غیر عامل:
تلفن: ۲-۶۶۰۷۵۱۴۱
نمابر۶۶۰۷۵۱۴۳
 
کلینیک صنعت:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۴۰
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۳۹

 

گروه پژوهشی اتوماسیون:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۲۷
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۲۸
 
گروه پژوهشی مکانیک:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۹و۶۶۰۷۵۶۱۴
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
 
گروه پژوهشی فناوری خلأ بالا:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۹و۶۶۰۷۵۶۱۴
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
 
گروه پژوهشی فتونیک:
تلفن: ۶۶۰۳۱۹۱۲
نمابر:۶۶۰۰۹۸۲۱
 
گروه پژوهشی اکولوژی صنعتی:
تلفن: ۸-۶۶۰۷۵۱۷۷
نمابر: ۶۶۰۷۵۲۵۰
 
گروه پژوهشی مهندسی صنایع:
تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۶و۶۶۰۲۸۱۹۴
نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
 
گروه پژوهشی متالورژِی:
تلفن: ۶۶۰۵۱۰۵۴-۶۶۰۷۵۲۰۱- ۶۶۰۷۵۲۰۲
نمابر: ۶۶۰۱۲۴۲۸
 
گروه پژوهشی فناوری اطلاعات:
تلفن: ۶۶۰۲۴۶۲۴
نمابر: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱
 
گروه پژوهشی شیمی معدنی:
تلفن: ۶۶۰۷۵۱۷۹
نمابر: ۶۶۰۷۵۲۵۰
 
قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی:
تلفن: ۶۶۰۷۵۲۳۶
نمابر: ۶۶۰۷۵۲۵۰