مقاله‌ی عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی منتشر شد

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۱ کد : ۴۸۹۴۶ پژوهش و فناوری محصولات
مقاله‌ی عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی منتشر شد

این مقاله با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری (مورد مطالعه یک سازمان تحقیقاتی نظامی) در شماره 45  فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی منتشر شده است.

در این مقاله که توسط حجت‌اله مومیوند دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی، جلال نوری عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی، احمدرضا اسکندری دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی، پیمان اخوان استاد و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم تالیف شده است، رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری در یک سازمان تحقیقاتی نظامی مورد بررسی قرار گرفته است.

متن کامل مقاله در سایت فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی به آدرس http://jtd.iranjournals.ir/article_247994.html  در دسترس مخاطبان می‌باشد.

درچکیده این مقاله آمده است:

محیط پیچیده، متغیر و غیرقابل پیش بینى سازمان های نظامی نیازمند به نوآوری و خلاقیت، کشف راهها و محصولات جدید، توانایى پایش، شناسایى و تسلط بر فناورىهای نوین و شناسایی فرصتهای جدید است.

 نتایج تحقیق نشان میدهد بین ابعاد مدیریت دانش شامل کسب دانش، خلق دانش، کاربرد دانش، انتقال دانش، حفظ دانش، نوآوری در مدیریت دانش و مستند سازی نتایج مدیریت دانش با مدیریت خلاقیت و نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضریب پیرسون برای فرضیههای تحقیق نشان از شدت این رابطه و همسویی دارد. این نتایج توجه مدیران را برای بهبود نوآوری در سازمان به ابعاد مدیریت دانش ضروری مینماید.

text to speech icon

کلید واژه ها: رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف پژوهشکده توسعه تکنولوژی


نظر شما :