آموزش تخصصی کوتاه مدت(شماره۳)

تعداد بازدید:۱۲۳

با صدور موافقت اصولی مرکز آموزشی- تخصصی کوتاه مدت امام حسین (ع) “شماره سه “معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، از سوی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، آماده سازی و تجهیز این مرکز در شرق تهران (منطقه ۱۳) آغاز شده است.
این مرکز در راستای اجرای برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی در زمینه ارتقا و تاسیس مراکز آموزشی و محورهای توسعه ای پیشنهادی و با توجه به پتانسیل و سوابق و تجربیات حوزه آموزش سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف فعالیت خود را از شهریور ماه آغاز می کند.
این مرکز آموزشی با جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی شامل تامین فضا و تجهیز کلاس های آموزشی و با اهداف خیرخواهانه ، راه اندازی می شود.

مشارکت درجهت گسترش، توسعه، ترویج و ارتقا دانش و مهارت در منطقه، کمک به تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز بخشهای مختلف و فراهم آوردن زمینه مناسب برای دسترسی ساکنین منطقه به آموزشهای تخصصی کوتاه مدت و پوشش نیازهای آموزشی منطقه از اهداف موسسان این مرکز ذکر شده است.

کلید واژه ها: تخصصی کوتاه مدت شماره 3 امام حسین