فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۵۳

امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
• طراحی نرم‌افزارهای کاربردی در حوزه امنیت اطلاعات
• ارزیابی امنیتی شبکه‌ های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی
• مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعاتسامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء

سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء
• مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های کاربردی در حوزه فناوری‌های نوین رادیویی( DSRC,WIFI,BLE,RFID و…)
• طراحی و پیاده سازی کاربردهای مبتنی بر فناوری ارتباطات خودرویی مدیریت اجرای طرح های کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیریت اجرای طرح های کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق و تجربیات
• طراحی و پیاده سازی سامانه های پایش و هشدار عدم دسترس پذیری سایت های وب
• اجرای طرح پژوهشی در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات با مرکز تحقیقات مخابراتی
• مشاوره و نظارت بر امور مد‌‌یریت امنیت اطلاعات و ارتباطات (ISMS) د‌ر سازمان های متقاضی
• مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه کارت هوشمند خودرو
• مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه رد‌یابی راد‌یویی محصولات تولید‌ی شرکت ایران خود‌رو
• ارائه خد‌مات مشاوره د‌ر طراحی و پیاده سازی سامانه کنترل مکانیزه ترد‌د خود‌روها د‌ر محد‌ود‌ه طرح ترافیک شهر تهران
• مشاوره و نظارت بر اجرای آزمایشی پروژه رد‌یابی راد‌یویی ناوگان ریلی کشور
• طراحی، پیاده سازی و اجرای سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی(برگزیده بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی)
• طراحی و پیاد‌ه‌ سازی سامانه نرم افزاری جمع داری الکترونیکی اموال و دارایی های ثابت مبتنی بر فناوری رادیوشناسه (RFID)
• خدمات مدیریت طرح نوین‌سازی و توسعه فناوری‌اطلاعات در سازمان هواشناسی کشور
• ارائه خدمات طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری برنامه ریزی، جمع آوری و توزیع سفارشات مشتریان
• نیازسنجی، مشاوره، طراحی و اجرای سامانه های جامع اطلاعاتی
• خد‌مات مشاوره د‌ر امور تد‌وین RFP پروژه های حوزه فناوری اطلاعات
 

تلفن: ۶۶۰۲۴۶۲۴
نمابر: ۶۶۰۲۴۶۲۶
پست الکترونیکی: IT@jdsharif.ac.ir

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات رادیویی خودرویی نظارت