مدیران سازمان

تعداد بازدید:۳۳۲دکتر علیرضا آخوندی
رییس سازمان
تلفن: ۶۶۰۷۵۲۳۰-۰۲۱
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۵۰-۰۲۱دکتر سیدمحمد طباطبایی
سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی
تلفن: ۶۶۰۷۵۰۱۱-۰۲۱
ایمیل: sec.tdins@acecr.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۵۰-۰۲۱

 


دکتر محسن مردانی
معاون پژوهشی
تلفن: ۶۶۰۷۵۰۱۱-۰۲۱
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۵۰-۰۲۱
مهندس حمیدرضا عطائیان
معاون آموزش
تلفن: ۵-۶۶۰۷۵۲۳۳-۰۲۱
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۵۰-۰۲۱


 


دکتر جواد کاظم زاده خویی
معاون پشتیبانی
تلفن: ۶۶۰۷۵۲۶۷-۰۲۱
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۵۰-۰۲۱

 

 

مهندس اشکان سپهر
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
تلفن: 11۶۶۰۷۵۰-۰۲۱
ایمیل: sec.tdins@acecr.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۵۰-۰۲۱

 


مهندس حسینعلی حاجیلو
مدیر گروه پژوهشی اتوماسیون

تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۴-۰۲۱ – ۶۶۰۷۵۶۱۹-۰۲۱
ایمیل: hivac@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۵۰-۰۲۱

 دکتر مهرنوش بسته نگار
مدیر گروه پژوهشی صنایع

تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۴-۰۲۱ – ۶۶۰۷۵۶۱۹-۰۲۱
ایمیل: hivac@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۵۰-۰۲۱ 


مهندس بهنام رفیعی مهر
سرپرست گروه پژوهشی فناوری اطلاعات
تلفن: ۶۶۰۲۴۶۲۴-۰۲۱
ایمیل: it@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۲۴۶۲۶-۰۲۱

مهندس حسن غیاثی
مدیر گروه پژوهشی متالورژی
تلفن: ۶۶۰۷۵۲۰۱-۰۲۱ – ۶۶۰۵۱۰۵۴-۰۲۱
ایمیل: met@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۰۰-۰۲۱

مهندس سید حسن کمالی
مدیر گروه پژوهشی مکانیک
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۲۸-۰۲۱
ایمیل: mechanic@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۶۱۳-۰۲۱

 
مهندس فاطمه حافظی
مدیر گروه پژوهشی خلأ
تلفن : ۶۶۰۷۵۶۱۸-۰۲۱ ۶۶۰۷۵۶۱۴-۰۲۱
ایمیل: hivac@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۶۲۸-۰۲۱

مهندس ابوذر احسانی
مدیر مرکز اتوماسیون و ابزار دقیق
تلفن : ۶۶۰۷۵۶۱۳-۰۲۱
ایمیل: automation@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۶۱۳-۰۲۱

مهندس رضا پویا
مدیر مرکز تحقیقات مدیریت و نوآوری
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۳۵-۰۲۱
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۲۵۰-۰۲۱

مهندس محمد صادقی
مدیر مرکز کلینیک صنعت
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۳۹-۰۲۱
ایمیل: ICL@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۷۵۰-۰۲۱

مهندس علیرضا کریمی
مدیر مرکز مهندسی ساخت و تولید
تلفن: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱-۰۲۱
ایمیل: sakht@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱-۰۲۱

مهندس علی مهدیزاده
مدیر مرکز توسعه تکنولوژی

تلفن: ۶۶۰۷۵۶۳۴-۰۲۱- ۶۶۰۷۵۶۳۶-۰۲۱ – ۶۶۰۱۲۴۲۷-۰۲۱
ایمیل: t.d.c@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۱۲۴۲۸-۰۲۱

 
مهندس محسن بنجخی
سرپرست مرکز اپتیک و میکروالکترونیک
تلفن: ۶۶۰۳۱۹۱۲-۰۲۱
ایمیل: optic@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۰۹۸۲۱-۰۲۱

حمیدرضا عابدی
مدیر مرکز پدافند غیرعامل
تلفن:۶۶۰۷۵۱۴۲-۰۲۱ – ۶۶۰۷۵۱۴۱-۰۲۱
ایمیل: padafand@jdsharif.ac.ir
دورنگار:۶۶۰۷۵۱۴۳-۰۲۱

مهندس خلیل شرافت
مدیر مرکز مکاترونیک و فناوری خلأ
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: mechatronic@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۶۱۳-۰۲۱

مهندس جلال نوری
مدیر مرکز هوافضا
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: mechatronic@jdsharif.ac.ir
دورنگار: ۶۶۰۷۵۶۱۳-۰۲۱

 

 

مهندس علی معینی پور
مدیر مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته  
تلفن:66075238-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075250-021

 

 

مهندس علی وفا
مدیر مرکز آموزش های تخصصی کاربردی 
تلفن:66075644-021
ایمیل: sec.sharif@acecr.ac.ir
دورنگار: 66075623-021