تماس با معاونت ها، ادارات، مراکز و گروه ها

تعداد بازدید:۳۳۵۹

معاونت پژوهشی: ۶۶۰v۵۰۱۲   
معاونت آموزشی: ۶۶۰v۵۲۳۴         
معاونت فرهنگی: ۶۶۰v۵۲۳۸           
معاونت پشتیبانی: ۶۶۰v۵۲۶۷
اداره پروژه یابی و بهره برداری از طرح ها: ۶۶۰v۵154           
اداره روابط عمومی: ۶۶۰۰۵۶۴۸           
 pr@jdsharif.ac.ir
تلفنخانه:۹ – ۶۶۰v۵۲۴۲
نمابر: ۶۶۰v۵۲۵۰

 

 

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک:
تلفن:-66075618 - -66075614
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون :
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱5
نمابر: ۶۶۰۷۵250
مرکز خدمات تخصصی فناوری خلأ بالا:
تلفن:۶۶۰۷۵۶۱۹و۶۶۰۷۵۶۱۴
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
 
مرکز خدمات تخصصی اپتیک:
تلفن:۶۶۰۳۱۹۱۲
نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
 
مرکز خدمات تخصصی میکرو الکترونیک:
تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۶و۶۶۰۲۸۱۹۴
نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
 
مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی:
تلفن: ۸و6و۶۶۰۷۵۶۳۴و۶۶۰۱۲۴۲۷
نمابر: ۶۶۰۱۲۴۲۸
 
مرکز خدمات تخصصی ساخت:
تلفن و نمابر: ۲-۶۶۰۷۵۶۳۱
 
 مرکزخدمات پدافند غیر عامل:
تلفن: ۲-۶۶۰۷۵۱۴۱
نمابر۶۶۰۷۵۱۴۳
 
  مرکز خدمات تخصصی لینیک صنعت:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۴۰
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۳۹

 

گروه پژوهشی اتوماسیون:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۲۷
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۲۸
 
گروه پژوهشی مکانیک:
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۹و۶۶۰۷۵۶۱۴
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
 
گروه پژوهشی فناوری خلأا:
تلفن: 8-۶۶۰۷۵۶۱7و۶۶۰۷۵۶۱۴
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
 
گروه پژوهشی مهندسی صنایع:
تلفن: 7و66075635
نمابر: ۶۶۰۱۲۴۲۸
 
گروه پژوهشی متالورژِی:
تلفن: ۶۶۰۷۵۲۰۱- ۶۶۰۷۵۲۰۲
نمابر: ۶۶۰75200
 
گروه پژوهشی فناوری اطلاعات:
تلفن: ۶۶۰۲۴۶۲۴
نمابر: 66024626
قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی:
تلفن: ۶۶۰۷۵242
نمابر: ۶۶۰۷۵۲۵۰