موتور هد

تعداد بازدید:۵۳
موتور هد

ابزار مجتمع چندمجموعه استاندارد شامل:
• اتصال مغزی
• شیر یک طرفه دو مرحله ای
• پین های برشی ایمنی

 

کاربردها:
• جداسازی ابزارهای درون چاهی از لوله کویل در شرایط اضطراری
• ایجاد سیستم ایمنی پیشگیرانه و ممانعت از جریان چاه به طرف بالا
• فراهم سازی جریان سیال در مواقع انسداد ابزارها در چاه

 

کلید واژه ها: موتو هد چاه ایمنی استاندارد اضطراری درون چاهی